ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์  วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่

วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม

 

วัดโลกโมฬี ปรากฎชื่อครั้งแรกในสมัยพระเจ้ากือนา โดนเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ 10 รูป ผู้เป็นศิษย์พระมหาอุทุมพรบุปผามหาสามี แห่งนครพัน
ในสหภาพพม่า

 

เมื่อพุทธศักราช 2088 พระเมืองเกษเกล้า ถูกปลงพระชนม์ จึงได้สร้างพระเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ที่วัดนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดโลกโมฬีเป็น
โบราณสถานสำหรับชาติ เมื่อ พ.ศ. 2502

 

วัดนี้อยู่ใกล้กับประตูช้างเผือกด้านหน้าจะเป็นถนนติดคูเมืองซุ้มประตูจะมีลวดลายสวยงามเป็นวิหารที่เป็นรูปแบบของล้านนาและสร้างด้วยไม้สักหลังใหญ่

 

โบราณสถานแห่งนี้ประกอบด้วยฐานอุโบสถและเจดีย์ลักษณะเจดีย์มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม 3 ชั้น ถัดขึ้นไปเป็นฐานปัทม์มีลูกแก้วคาด 2 เส้น
เรือนธาตุตั้งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมยกเก็จ ด้านละ2 ครั้งแต่ละด้านมีซุ้มจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปมุมเรือนธาตุมีเทวดาปูนปั้นประดับมุมละ 2 องค์เหนือเรือน
ธาตุเป็นชั้นบัวถลายกเก็จซ้อนลดหลั่นกันรองรับองค์ระฆังกลม ปล้องไฉนและปลียอดวัดแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนรูปแบบทางสถาปัตย
กรรมองค์เจดีย์มีอายุในช่วง พุทธศตวรรษที่ 2

 

วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่
วัดโลกโมฬี เชียงใหม่