ล้านนาช้อปปิ้งมอลล์   วัดปงสนุกใต้ จังหวัดลำปาง

วัดปงสนุก เป็นวัดโบราณวัดหนึ่งในจังหวัดลำปาง สันนิษฐานว่าสร้างร่วมสมัยพระเจ้าอันตยศ เสด๊จมาทรงสร้างเมืองเขลางค์นครเมื่อ พ.ศ.1223 วัดปงสนุกในอดีตถือว่าเป็นวัดที่สำคัญและมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับเมืองลำปาง อาทิ เป็นสถานที่ดำน้ำชิงเมือง บริเวณหน้าวัด ระหว่างเจ้าฟ้าชายแก้วและเจ้าลิ้นก่านราวปี พ.ศ.2302 และยังเป็นสถานที่ผังเสาอินทขิลหรือเสาหลักเมืองหลังแรก เมื่อ พ.ศ 2400 สมัยเจ้าหลวง เจ้าวรญาณรังษีราชธรรม เสาหลักเมืองดังกล่าว ถูกย้ายไปฝังที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปัจจุบัน

 

วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง
วัดปงสนุกใต้ ลำปาง